KOR MOUNTAIN

HEALTH FARM

วัตถุประสงค์ของบริษัท ค้อเม้าน์เท็น เฮลท์ ฟาร์ม จำกัด

แผนดำเนินธุรกิจ (ปี 2020-2025)
1. ลงทุนเพาะปลูกและสกัด สมุนไพร และกัญชงเพื่อขายพืชผลที่มีคุณภาพดี
2. ผลิตยา อาหารเสริม และโปรดัคส์อื่นๆ เพื่อขาย
3. นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม และโปรดัคส์อื่นเพื่อการขาย
4. นำเข้า และส่งออกเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เพื่อการขาย รวมทั้งดำเนินการฝึกอบรมการใช้งาน
5. ดำเนินโครงการรีสอร์ทเพื่อการพักอาศัย และส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการ

ผมเชื่อมั่นว่า การเพาะปลูกกัญชงเพื่อนำผลผลิตมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตลอดจนการผลิตยา การผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ ที่ "Kor Mountain Health Farm" นี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมแล้ว ยังจะช่วยสร้างงาน สร้างชื่อเสียง และความเจริญให้แก่ชุมชนของอำเภอเขาค้อสืบไป

คุณพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์

ประธานกรรมการ

คุณสุภัทรา กุลสยาม

กรรมการ

คุณอรพรรณ เว้นท์ซ

กรรมการ

คุณจำนงค์ สิงหะ

กรรมการ

คุณจุลณีย์ วันพุทชา

กรรมการ

คณะผู้บริหาร

คุณประเสริฐ มุขภู่

ผู้จัดการไร่เขาค้อ

คุณกิจจา แสงไชย

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

ผมเชื่อมั่นว่า การเพาะปลูกกัญชงเพื่อนำผลผลิตมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตลอดจนการผลิตยา การผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ ที่ "Kor Mountain Health Farm" นี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมแล้ว ยังจะช่วยสร้างงาน สร้างชื่อเสียง และความเจริญให้แก่ชุมชนของอำเภอเขาค้อสืบไป

คุณพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์

ประธานกรรมการ

คุณสุภัทรา กุลสยาม

กรรมการ

คุณอรพรรณ เว้นท์ซ

กรรมการ

คุณจำนงค์ สิงหะ

กรรมการ

คุณจุลณีย์ วันพุทชา

กรรมการ

คณะผู้บริหาร

คุณประเสริฐ มุขภู่

ผู้จัดการไร่เขาค้อ

คุณกิจจา แสงไชย

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

ใบอนุญาตวิสาหกิจชุมชนแคมป์สน