HEAVEN IN THAILAND
นอนเขาค้อ 1 คืน อายุยืน 1 ปี

เขาค้อ @เพชรบูรณ์

เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ จนอาจพูดได้ว่าเป็นทะเลภูเขา เช่น เขาค้อ เขาย่า เขาใหญ่ เขาตะเคียนโง๊ะ เขาหินตั้งบาตร เขาห้วยทราย เขาอุ้มแพร เป็นต้น มีต้นไม้มีลักษณะแปลกคือ ต้นค้อ ซึ่งเป็นต้นไม้ในตระกูลปาล์ม มีลักษณะต้นและใบคล้ายต้นตาล แต่ออกผลเป็นทะลายคล้ายหมาก มีอยู่ทั่วไปในบริเวณเขาค้อ สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี

  • แหล่งท่องเที่ยวเขาค้อ

ชมทะเลหมอก

เขาค้อถือว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่งดงามอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จุดชมทะเลหมอกยอดนิยม ได้แก่ ไปรษณีย์เขาค้อ จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จุดชมวิวทะเลหมอกวัดกองเนียน

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

สถานที่อันเป็นธรรมภูมิ ที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูง ตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา

ชมทะเลหมอก

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

เขาค้อ @เพชรบูรณ์

ช น เ ผ่ า ม้ ง

" จ้าวแห่งกัญชง "

ชนเผ่าม้ง

ชื่อชนเผ่าพื้นเมือง “ม้ง” ภาษาไทย “ม้ง” ภาษาอังกฤษ “Hmong”

ยังไม่มีผู้ใดสามารถสรุปได้ว่าชนชาติม้งมาจากที่ไหน แต่สันนิษฐานกันว่าม้งคงจะอพยพมาจากที่ราบสูงธิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย เข้าสู่ประเทศจีน และตั้งหลักแหล่งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเหลือง (แม่น้ำฮวงโห) เมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งชาวเขาเผ่าม้งจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในมณฑลโกวเจา ฮุนหนำ กวางสี และมณฑลยูนาน ม้งอาศัยอยู่ในประเทศจีนมาหลายศตวรรษ จนกระทั่ง ประมาณคริสตศตวรรษที่ 17 ราชวงศ์แมนจู (เหม็ง) มีอำนาจในประเทศจีน กษัตริย์จีนในราชวงศ์เหม็งได้เปลี่ยนนโยบายเป็นการปราบปราม เพราะเห็นว่าม้งที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่แล้วรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนรัสเซีย ทำให้คนจีนคิดว่า ม้งเป็นคนรัสเซีย จึงเป็นเหตุให้มีการปราบปรามม้งเกิดขึ้น โดยให้ชาวม้งยอมจำนนและยอมรับวัฒนธรรมของจีน และอีกประการหนึ่งคือเห็นว่า ม้งเป็นพวกอารยชนแห่งขุนเขา จึงได้มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในหลายแห่ง เช่น ในเมืองพังหยุนในปี พ.ศ. 2009 และการต่อสู้ในมณฑลไกวเจาในระหว่าง พ.ศ. 2276 - 2278 และการต่อสู้ในมณฑลเสฉวนในระหว่าง พ.ศ. 2306 - 2318

ในที่สุด ชาวม้งประสบกับความพ่ายแพ้ สูญเสียพลรม และประชากรเป็นจำนวนมาก ในที่สุดม้งก็เริ่มอพยพถอยร่นสู่ทางใต้ และกระจายเป็นกลุ่มย่อยๆ กับขึ้นอยู่บนที่สูงป่าเขาในแคว้นสิบสองจุไทย สิบสองปันนา และอีกกลุ่มได้อพยพไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรลาว บริเวณทุ่งไหหินเดียนเบียนฟู โดยมีหัวหน้าม้งคนหนึ่ง คือ นายพลวังปอ ได้รวบรวมม้งและอพยพเข้าสู่ประเทศไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 เศษ เป็นต้นมา

ปัจจุบันชาวม้งส่วนใหญ่ในประเทศไทย ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูง หรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง กำแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 151,080 คน

ในอดีตนั้นม้งอาศัยอยู่บนภูเขา ดังนั้นระบบเศรษฐกิจของม้งไม่ดี เพราะม้งไม่รู้จักในการทำการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ จะทำการเกษตรเพื่อยังชีพมากกว่า ม้งมีอาชีพอย่างเดียวคือ การเกษตร โดยจะปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ข้าว และพืชผัก และไม่มีการซื้อขายด้วยเงินตรา จะแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งของ

แต่ในปัจจุบันม้งได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้วิถีชีวิตของม้งเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพทางเกษตรจึงมีการปรับเปลี่ยนหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น มีการทำนา ทำไร่ และอื่นๆ

HIGHLAND, HIGH QUALITY

ฟาร์มของเรา

บริษัท ค้อเม้าน์เท็น เฮลท์ ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกต้นกัญชงที่เหมาะสมในประเทศไทย ทั้งสภาพอากาศ ระดับความสูง และขนาดของพื้นที่ ทำให้สามารถเพาะปลูกต้นกัญชงคุณภาพชั้นเลิศ